"; }?>
ติว
คอร์ส DVD และ เอกสาร ฉบับปรับปรุง ใหม่ล่าสุด
Error : ".mysql_error()."
Date/Time : ".date("Y-m-d H:i:s")); $tmp = mysql_fetch_array($result); ?> Error : ".mysql_error()."
Date/Time : ".date("Y-m-d H:i:s")); $number = mysql_num_rows($result); for($k=1;$k<=$number;$k++) { $tmp = mysql_fetch_array($result); $SQL = "select * from tb_subject where date_id=".$tmp["date_id"]." order by sub_id"; $result1 = mysql_query($SQL) or die("ไม่สามารถติดต่อกับฐานข้อมูลได้ 1
Error : ".mysql_error()."
Date/Time : ".date("Y-m-d H:i:s")); $number1 = mysql_num_rows($result1); for($i=1;$i<=$number1;$i++) { $tmp1 = mysql_fetch_array($result1); ?>
วันที่ / เวลา
 
ติว , เรียน , ข้อสอบ , เฉลยข้อสอบ , แนะแนว , สอบ , สมัคร